Regulamin

Skomentuj jako pierwszy!

Regulamin


Regulamin portalu Fryzjerzy.com

Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania internetowego serwisu fryzjerskiego Fryzjerzy.com oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Ines Media jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Opublikowane na naszych stronach informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie .

ART. 1 DEFINICJE

1.    Wydawca – Ines Media Adam Więcek z siedzibą w Opolu przy ul. Grota Roweckiego 12a ;
2.    Redakcja – osoby odpowiedzialne za publikację treści w portalu a także ze strony Administratora za poprawne funkcjonowanie portalu
3.    Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Portal;
4.    Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
5.    Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Portal w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Fryzjerzy.com, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
6.    Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
7.    Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez Ines Media pod domeną fryzjerzy.com;
8.    Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
9.    Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Fryzjerzy.com na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
10.    Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Fryzjerzy.com
11.    Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane przez Fryzjerzy.com, w tym w szczególności forum. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wyświetlanie przez Fryzjerzy.com Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą Poczty;
12.    Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.  

ART. 2 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1.    Właścicielem Serwisu jest Ines Media Adam Więcek, z siedzibą w Opolu, przy ul. Grota Roweckiego 12 a, 45-268 Opole.
2.    Prowadzenie przez Ines Media Serwisu obejmuje przede wszystkim:
a. rozwijanie funkcjonalność Portralu. Jest to równoznaczne z utworzeniem nowych działów oraz nowych podserwisów branżowych, jak również
b. stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji z zakresu fryzjerstwa. Przedmiotem informacji będą wydarzenia z branży fryzjerskiej, nowe produkty, salony, porady, szkolenia fryzjerskie itp. Portal przewiduje konkursy oraz sprzedaż miejsc reklamowych (banery),
2.    
3.    udostępnianie przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także;
4.    świadczenie Usług.
3.    Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
4.    W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
5.    Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

ART. 3 UCZESTNICTWO W SERWISIE

1.    Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2.    Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
3.    Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Portal Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
4.    W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej  Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Redakcji Portalu
5.    Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem fryzjerzy.com/component/comprofiler/registers oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
6.    Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
1.    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
2.    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
3.    Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
4.    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Fryzjerzy.com, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
5.    zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Fryzjerzy.com Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
6.    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter Fryzjerzy.com), wiadomości od Fryzjerzy.com oraz ich partnerów handlowych jak również  informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
7.    umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
8.    zezwalam na świadczenie przez Fryzjerzy.com Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
9.    jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
10.    akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
11.    akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Fryzjerzy.com w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
12.    akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Fryzjerzy.com wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
13.    w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Fryzjerzy.com zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

ART. 4 DANE OSOBOWE

1.    W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Fryzjerzy.com, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
2.    Administratorem Danych Osobowych jest firma Ines Media Adam Więcek (administrator portalu Fryzjerzy.com), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3.    Ines Media ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Ines Media może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.

4.    Ines Media ma również prawo uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Ines Media może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Ines Media może usunąć Konto.
5.    Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.
6.    Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
7.    Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
8.    W przypadku powzięcia przez Ines Media wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Ines Media (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
1.    wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
2.    skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
3.    zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
4.    zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
5.    bezpowrotnego usunięcia Konta.
9.    Ines Media uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Ines Media nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom

ART. 5 PRAWA AUTORSKIE

a. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały multimedialne,
b. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Ines Media niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
c. Użytkownik może korzystać z utworów udostępnionych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
d. zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części Portalu w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy,

ART. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
2.    Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Fryzjerzy.com. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
3.    Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Fryzjerzy.com, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Fryzjerzy.com może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
4.    Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
1.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
2.    przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Fryzjerzy.com oraz innych podmiotów;
3.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
5.    niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Fryzjerzy.com, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
6.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
7.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
8.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
9.    powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.
5.    Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1.    oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
2.    oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
3.    haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
6.    Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
7.    Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
1.    umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
2.    umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
3.    rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
4.    wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
8.    Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
9.    W przypadku powzięcia przez Fryzjerzy.com wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania, wysyłania informacji:
1.    których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,
2.    których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,

ART. 7 ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

1.    Fryzjerzy.com ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą  i celem Portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
2.    Fryzjerzy.com archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Fryzjerzy.com może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
3.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
4.    Użytkownik może usunąć swoje dane ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
5.    Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
6.    Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Fryzjerzy.com przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
1.    należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
2.    należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
3.    objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
7.    W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Fryzjerzy.com zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta.
8.    W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Fryzjerzy.com, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Fryzjerzy.com.
9.    W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Fryzjerzy.com zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty.

ART. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Fryzjerzy.com nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
2.    Fryzjerzy.com nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3.    Fryzjerzy.com nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
4.    Fryzjerzy.com nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
5.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
6.    Fryzjerzy.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Fryzjerzy.com przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
7.    Fryzjerzy.com nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

ART. 9 REKLAMACJE

1.    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie na adres email Portalu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Fryzjerzy.com w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Fryzjerzy.com zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3.    Fryzjerzy.com zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4.    Fryzjerzy.com pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

ART. 10 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem www.fryzjerzy.com/regulamin.
2.    Fryzjerzy.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
3.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fryzjerzy.com poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
4.    Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.
5.    W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Fryzjerzy.com.

Więcej w tej kategorii:

Najnowsze posty na forum